ยินดีต้อนรับเข้าสู่...

คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

SLBKB : Songkhla Lake Basin Knowledge Bank หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ
  1. ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร
  3. ด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
  4. ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์
  6. ด้านภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
  7. ด้านการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
  8. อีกทั้งยังเพิ่มในส่วนของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

ชุมชนและกลุ่มข้อมูล

ด้านล่างแสดงรายการชุมชนและกลุ่มข้อมูล รวมทั้งชุมชนย่อยในชุมชน ให้คลิกที่ชื่อรายการเมื่อต้องการดูหน้าแรกของชุมชนหรือกลุ่มข้อมูล

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูล

Discover

Date issued


ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่แฟนเพจ

การสืบค้นข้อมูลแบบเจาะลึก


โดยการพิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่องค้นหา