Browsing by Submit Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 3473  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.2558 ทต.พนางตุง; กรมการพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลพนางตุง
Mar-2558รายงานการประชุมสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6 ประจำเดือนมีนาคม2558สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6
Oct-2556รายงานการประชุมสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6 ประจำเดือนตุลาคม2556สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6
2535กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
1000แผนผังรายการข้อมูลฐานข้อมูลลุ่มน้ำแบบบูรณาการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
2556ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ทต.ทะเลน้อย 2556; กรมการพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลทะเลน้อย
2524พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖กรมเจ้าท่า
1000การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง : กรณีศึกษานิคมสร้าง ตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเทวินทร์, ยอดสวัสดิ์
2541การใช้ปุ๋ยกับลองกองในภาคใต้ของประเทศไทยสุพจน์, ชัยวิมล; สุวิช, ทาเจริญ
1000แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำกรมเจ้าท่า
2534การมีส่วนร่วมของเกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.ตะแพน กิ่งอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงวสันต์, กู้เกียรติกูล; วิจารย์, บุษรานนท์
2536การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำนา ของครัวเรือนเกษตรกร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงศิริจิต, ทุ่งหว้า
2539การศึกษาต้นทุนการผลิตนมและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิตในจังหวัดพัทลุงอยุทธ์, นิสสภา; สมยศ, ทุ่งหว้า
2532ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทของวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุงในการส่งเสริมการเกษตรวิรัติ, บัวทอง
1000ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคใต้พงษ์ศักดิ์, วิเศษสินธุ์; ศิริกุล, ศรีแสงจันทร์; สมชัย, วิสารทพงศ์
1000ปัญหาการเพิ่มผลผลิตการทำนาปรังในตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไสว, เพ็งมาก
1000ผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนด จังหวัดพัทลุงพะเยาว์, รัตนวิบูลย์; และคณะ
1000ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนต่อระบบการทำฟาร์มของชาวไทยมุสลิม : กรณีบ้านคลองกั่ว ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปัญจพล, บุญชู
2532ภาวะการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรผู้ทำนาในตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเรืองฤทธิ์, ปั้นทอง
2531ระบบการปลูกข้าวนาปีและการทำประมงในหมู่บ้านยากจนของชายฝั่งทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลาปัญจพล, บุญชู; จิตผกา, ธนปัญญารัชวงศ์; ฉลอง, มณีกุล