Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 3473  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1000ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคใต้พงษ์ศักดิ์, วิเศษสินธุ์; ศิริกุล, ศรีแสงจันทร์; สมชัย, วิสารทพงศ์
1000ปัญหาการเพิ่มผลผลิตการทำนาปรังในตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไสว, เพ็งมาก
1000ผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนด จังหวัดพัทลุงพะเยาว์, รัตนวิบูลย์; และคณะ
1000ศึกษาการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรทำนาท่าแคสัมพันธ์, เดชะเทศ
1000ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนต่อระบบการทำฟาร์มของชาวไทยมุสลิม : กรณีบ้านคลองกั่ว ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปัญจพล, บุญชู
1000วิวัฒนาการและการปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา บริเวณฝั่งตะวันตก ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสมยศ, ทุ่งหว้า; ศิริจิต, ทุ่งหว้า
1000ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
1000ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่นเมืองพัทลุงสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
1000กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองหวะหลัง จังหวัดพัทลุงอรวรรณ์, ด้วงสา
1000การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมอิสระ, ชาญราชกิจ; พิษณุ, ศิริพิชญตระกูล; นุชรัตน์, หวังดี; ศรัณย์, เพ็ชร์พิรุณ
1000“เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำ” การอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำขององค์กรชุมชนบ้านแหลมจองถนนโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้
1000เสวนา “แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด คนทั้งชาติยังมีปลากิน ?”ไทยพับลิก้า
1000โครงการที่ได้รับความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1000ป่าพรุของทะเลสาบสงขลานพรัตน์, บำรุงรักษ์
1000แหล่งหินจังหวัดสงขลากลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน
1000โครงการศึกษาวิจัย สิทธิชุมชน และ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้มหาวิทยาลัยรังสิต
1000คอลัมน์ ทิศทางเกษตร ฟื้นฟูสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร (สมก.)
1000คู่มือการจำแนกสัตว์น้ำ ภาคสนามกรมประมง
1000รายงานสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง นายอำเภอรัตภูมิดำเนินการจัดให้ประชาชนทำประชามติในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1000การมีส่วนของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวิชยุต, ธนสิทธิสวัสดิ์; พินิจ, ดวงจินดา