Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 67 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2548-2555กรมการท่องเที่ยว
2557รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน(การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพื้นบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเสาวลักษณ์, รุ่งตะวันเรืองศรี; สกลวรรณ, อุ่ยสกุล
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ, ศุภวิไล; ศุลีมาน, วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์, ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์, รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ, สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ, ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ, เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์, ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์, พืชมงคล
2557แผนปฏิบัติราชการจังหวัดพัทลุง 2559สำนักงานจังหวัดพัทลุง
2555การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะของจังหวัดสงขลากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2556แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (2557-2560)ส่วนที่2กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2557การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด 2557กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2554โครงการระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา