ยินดีต้อนรับเข้าสู่...

คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

SLBKB : Songkhla Lake Basin Knowledge Bank หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ
1) ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
2) ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร
3) ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
4) ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5) ด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์
6) ด้านภัยพิบัติ
7) ด้านการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังเพิ่มในส่วนของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

ค้นหาข้อมูลในคลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

พิมพ์ข้อความในกล่องด้านล่างเพื่อดำเนินการค้นหา

หากต้องการค้นหาอย่างละเอียด คลิกที่นี่

Communities in DSpace

Recently Added

View more

Video

Aerial Photograph by SouthGIST

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds